(محمد قاسم نژاد)

ادغام هیات آمادگی جسمانی وایروبیک

ادغام هیات آمادگی جسمانی وایروبیک


اداره ورزش وجوانان شهرستان سوادکوه درروز سه شنبه 14/9/91جلسه ای پیرامون ادغام هیات آمادگی جسمانی وایروبیک به هیات همگانی دردفتر رئیس اداره آقای محمدرضا دارابی برگزار گردید.