(محمد قاسم نژاد)

محمد قاسم نژاد سرپرست خبرگزاری شمال ورزشی

محمد قاسم نژاد سرپرست خبرگزاری شمال ورزشی


 در شهرستان سوادکوه منصوب شد.

 


 

با حکم علیرضا قلی زاده مدیرمسئول خبرگزاری شمال ورزشی


محمد قاسم نژاد را بعنوان سرپرست


خبرگزاری شمال ورزشی در شهرستان سوادکوه منصوب نمود.