(محمد قاسم نژاد)

درد دل با خدا...

خدایا


دلمو خیلی ها شکوندن...


بیا شب با هم بریم سراغشون!


من نشونت میدم


تو "ببخششون".