(محمد قاسم نژاد)

وعده واهی

یک شب زمستانی ؛


سردار به سرباز نگهبان گفت...سردت نیست ؟؟


سرباز جواب داد : عادت دارم !!!سردار گفت میگویم برایت لباس گرم بیاورند ...... و


رفت و ..... آن وعده که کرد از یادش رفت....!!!... صبح جنازه یخ زده سرباز را دیدند که روی دیوار نوشته بود :


به سوز سرما عادت داشتم ! ................ وعده واهی تو ............ ویرانم کرد