(محمد قاسم نژاد)

مرد جدید؛ شهر جدید؛ تفکرجدید...!