(محمد قاسم نژاد)

شهر را...........................؟